За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Добри практики
Оценка на риска
Информационна кампания

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Строителство

Добив на въглища, метални руди и неметални суровини

Държавно управление

Производство на напитки - част 1

Производство на напитки - част 2

Въздушен транспорт - част 1

Въздушен транспорт - част 2

Машиностроене

Дървообработване

Пречистване на води

Производство на облекло

Хотелиерство и ресторантьорство

Хуманно здравеопазване

Производство на хранителни продукти

Образование

Медико-социални грижи

Производство на кожи и обувки

Горско стопанство

Далекосъобщения

Воден транспорт

Сухопътен транспорт

Производство на мебели

Производство на изделия от каучук и пластмаса

Събиране и обезвреждане на отпадъци

Събиране и пречистване на отпадъчни води

Производство на лекарствени вещества

Производство на основни метали

Производство на химични продукти

Растениевъдство и животновъдство

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Търговия, ремонт и обслужване на автомобили и мотоциклети

контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.