За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Доклад
Резюме на Доклада за резултатите от Националното изследване на условията на труд в България
Конференция

Доклад за резултатите от Националното изследване на условията на труд в България

Част I

Част II

Част III

Част IV

Част V

УПЪТВАНЕ: За да отворите целия доклад е необходимо да изтеглите и запишете частите на доклада и след това стартирайте Част 1.

контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.