За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Добри практики
Оценка на риска
Информационна кампания

Уважаеми потребители, за работа с практическите инструменти за оценка на риска Ви предоставяме хипервръзки към разработените по проект BG051PO001-2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа" инструменти. Използването на разработените инструменти е възможно със съдействието на Европейската агенция за безопасност и здраве (EU OSHA), след регистрацията Ви като потребител в сайта на агенцията.

Желаем Ви приятна и ползотворна работа!


Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Горско стопанство"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Медико-социални грижи с настаняване"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Образование"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Държавно управление"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Далекосъобщения"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Строителство"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на дървен материал и изделия от него"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на машини"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на мебели"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на напитки"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на изделия от каучук"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икномическа дейност "Производство на изделия от пластмаса"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Сухопътен транспорт на пътници"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Сухопътен транспорт на товари"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Железопътен транспорт"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на основни метали"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на химични продукти"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на хранителни продукти"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на лекарствени вещества"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Складиране на товари и спомагателни дейности в транпорта"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Хотели и ресторанти"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Хуманно здравеопазване"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на материали"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Растениевъдство и животновъдство"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Производство на облекло"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Воден транспорт"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Въздушен транспорт"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност "Добив на въглища, метални руди и неметални суровини и материали"

Инструмент за оценка на риска в предприетие от икономическа дейност "Обработка на кожи и производство на обувки"

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност „Събиране, пречистване и доставяне на води”

Инструмент за оценка на риска в предприятие от икономическа дейност „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.