За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Профили по БЗР
Модели на СУБЗР
Обучение
Внедряване

Базов модел на СУБЗР

Модел на СУБЗР "Селско и горско стопанство"

Модел на СУБЗР "Преработваща промишленост"

Модел на СУБЗР "Строителство"

Модел на СУБЗР "Търговия и ремонт"

Модел на СУБЗР "Транспорт"

Модел на СУБЗР "Хотелиерство и ресторантьорство"

Модел на СУБЗР "Държавно управление"

Модел на СУБЗР "Образование"

Модел на СУБЗР "Далекосъобщания" - втора част

Модел на СУБЗР "Далекосъобщения" - първа част

Модел на СУБЗР "Енергетика"

Модел на СУБЗР "Здравеопазване" - І част

Модел на СУБЗР "Здравеопазване" - ІІ част

Модел на СУБЗР "Води и отпадъци" - І част

Модел на СУБЗР "Води и отпадъци" - ІІ част

Модел на СУБЗР "Добивна промишленост" - І част

Модел на СУБЗР "Добивна промишленост" - ІІ част

контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.