За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Профили по БЗР
Модели на СУБЗР
Обучение
Внедряване

Общ профил по БЗР на национално ниво

Профил по БЗР "Строителство"

Профил по БЗР "Държавно управление"

Профил по БЗР "Горско стопанство"

Профил по БЗР "Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини"

Профил по БЗР "Производство на машини и оборудване и на метални изделия"

Профил по БЗР "Производство на облекло"

Профил по БЗР "Медикосоциални грижи с настаняване"

Профил по БЗР "Сухопътен транспорт"

Профил по БЗР "Далекосъобщения"

Профил по БЗР "Производство на основни метали"

Профил по БЗР "Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране"

Профил по БЗР "Въздушен транспорт"

Профил по БЗР "Растениевъдство и животновъдство"

Профил по БЗР "Производство на напитки"

Профил по БЗР "Производство на лекарствени вещества и продукти"

Профил по БЗР "Производство на мебели"

Профил по БЗР "Събиране, пречистване и доставяне на води"

Профил по БЗР "Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт"

 Профил по БЗР "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива"

 Профил по БЗР "Хуманно здравеопазване"

Профил по БЗР "Производство на изделия от каучук и пластмаси"

Профил по БЗР "Производство на химични продукти"

Профил по БЗР "Образование"

Профил по БЗР "Хотелиерство и ресторантьорство"

Профил по БЗР "Производство на дървен материал и изделия"

Профил по БЗР "Събиране,  отвеждане и пречистване на отпадни води"

Профил по БЗР "Производство на хранителни продукти"

Профил по БЗР "Воден транспорт"

Профил по БЗР "Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта"

Профил по БЗР "Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм"

контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.