За проекта Управление на БЗР Информиране и публичност Национално изследване Практически инструменти
Цели
Целеви групи
Дейности
Актуална информация

Обща цел:

Подобряване на условията на труд, професионалния и здравен статус на работната сила в предприятията на територията на Република България.

Специфични цели:

  • Осигуряване на актуална информация за състоянието на условията на труд в страната;
  • Управление на професионалните и здравни рискове в предприятията;
  • Повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място чрез разпростарнение на информация и „добри практики.
контакти
карта на сайта
обратно към ГИТ
Обучения
Материали
Галерия
Въпроси и отговори
Връзки
   РАБОТА, СИГУРНОСТ, ЖИВОТ   
Този подсайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия подсайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.
2011 Всички права запазени. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. При цитиране да се посочи източникът.